Προσωρινοί πίνακες αιτήσεων βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης για το σχολικό έτος 2018-2019

Σύμφωνα  με τη με αριθ. πρωτ.: 186387/Ε2/2.11.2018 Εγκύκλιο Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019 και το με αριθμ. πρωτ.:203976/E2/26.11.2018  έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ,  η Διεύθυνση Π.Ε. Μαγνησίας ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες αιτήσεων βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών της Π.Ε. Μαγνησίας όλων των κλάδων.

Τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης θα προστεθούν,  αφού συμπληρωθούν οι προτιμήσεις των εκπαιδευτικών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις από την Τετάρτη 12/12/2018 έως και την Δευτέρα 17/12/2018.

Μετά την ημερομηνία αυτή θα ανακοινωθούν οι οριστικοί πίνακες αιτήσεων βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης.