«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας».

Σας κοινοποιούμε την προκήρυξη με αριθμ. πρωτ. Φ.11.3/403/ 14-01-2019 με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας», και καλούμε τους εκπαιδευτικούς του Κλάδου ΠΕ86, που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, οι οποίοι έχουν επταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην Πρωτοβάθμια ή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες ή Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) για πέντε (5) τουλάχιστον έτη, διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν τη σχετική αίτηση υποψηφιότητας στη Διεύθυνση Π.Ε. Μαγνησίας έως και την Πέμπτη 24‐01‐2019, προς ενημέρωση σας.