«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύθυνσης Π.Ε. Μαγνησίας»

Σας κοινοποιούμε την υπ΄αριθμ. πρωτ. Φ.11.3/5513/1-8-2017 πρόσκληση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύθυνσης Π.Ε. Μαγνησίας».