Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για ένα ψηφιακό μέλλον: ένα σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού με αφορμή τον Covid19
(Building digital skills for a digital future: a Covid19-driven digitalisation project)

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας έλαβε την έγκριση της Ε.Ε. για την υλοποίηση του σχεδίου Erasmus+ με τίτλο: «Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για ένα ψηφιακό μέλλον: ένα σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού με αφορμή τον Covid19/ Building digital skills for a digital future: a Covid19-driven digitalisation project» [ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – 2021-1-EL01-KA122-SCH-000015462]. Στόχος του παρόντος σχεδίου είναι να προωθήσει μια ευρύτερη αλλαγή στον οργανισμό μας με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών μέσω ανάπτυξης των απαιτούμενων δεξιοτήτων.

Σύνδεσμοι δράσεων: