Μαθητικό Δυναμικό Νηπιαγωγείων

Τύπος Σχ.Μονάδες Προνήπια Νήπια Σύνολο
1/θ 45 229 348 577
2/θ 75 892 1536 2428
Σύνολο 120 1121 1884 3005

Μαθητικό Δυναμικό Ειδικών Νηπιαγωγείων

Τύπος Σχ.Μονάδες

Προνήπια-Νήπια

Σύνολο
1/θ 3 9 9
2/θ 1 4 4
Σύνολο 4 13 13

Μαθητικό Δυναμικό Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων

Σχ.Μονάδες Προνήπια Νήπια Σύνολο
11 109 32 141