Αναμορφωμένος Προσωρινός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας υποψήφιων Διευθυντριών σε κενές θέσεις Σχολικών Μονάδων Δ.Π.Ε. Μαγνησίας & Πρόγραμμα Συνεντεύξεων υποψήφιων

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας ανακοινώνει τον Αναμορφωμένο Προσωρινό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα Υποψήφιων Διευθυντριών σε κενές θέσεις Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης  Μαγνησίας,  όπως καταρτίστηκε με την υπ’ αριθμ. 33/11-09-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 4823/2021 (Α΄136) και το άρθρο 4 & την παρ. 3 του άρθρου 14 της υπό στοιχεία Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 (Β΄ 6141) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία  Φ.361.22/65/86020/Ε3/31-07-2023 (Β΄ 4843) Υ.Α.

και

προσκαλεί τις υποψήφιες Διευθύντριες σε κενές θέσεις Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας, σε συνέντευξη, σύμφωνα με τις παρ. 5 & 6 του άρθρου 33, το εδάφιο β) του άρθρου 35 και την παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4823/2021 (Α΄136), το άρθρο 374 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), τα άρθρα 5 & 6  της με αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2023 (Β΄ 6141) Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στα Γραφεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Μαγνησίας (Ανθίμου Γαζή 164, 38221, Βόλος – 2ος όροφος) και οι υποψήφιες παρακαλούνται να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα της συνέντευξης.

Επισημαίνουμε ότι, οι υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη, αποκλείονται από την επιλογή.