Πίνακας Δεκτών υποψηφίων για τη διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντών/ντριών σε κενές θέσεις Σχολικών Μονάδων της Δ.Π.Ε. Μαγνησίας

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας ανακοινώνει τον Πίνακα Δεκτών Υποψηφίων για τη διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντών/ντριών σε κενές θέσεις σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς της, όπως καταρτίστηκε με την υπ’ αριθμ. 40/20-11-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής και κοινοποιήθηκε στο Τμήμα Γ΄ Προσωπικού της Διεύθυνσης, κατ΄ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της υπό στοιχεία Φ.361.22/68/100287/Ε3/12-09-2023 (ΦΕΚ 5426/Β΄) Υ.Α. (ΑΔΑ: 65ΡΜ46ΝΚΠΔ-4ΡΜ) και του ν. 4823/21 (Α΄136), έπειτα από τη με αρ. Φ.11.3/12912/06-11-2023 (ΑΔΑ:Ρ7ΔΕ46ΝΚΠΔ-9ΜΧ) «Επαναπροκήρυξη- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των κενών θέσεων Υποδιευθυντών/-ντριών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Μαγνησίας».