Ανακοίνωση Τελικoύ Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Τελικής Βαθμολογίας Υποψηφίων Διευθυντών 4/θ και άνω Σχολικών Μονάδων Δ/νσης Π.Ε. Μαγνσηίας

Αναρτούμε στον δικτυακό τόπο της Διεύθυνσης Π.Ε. Μαγνησίας τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα με τη συνολική βαθμολογία των υποψήφιων Διευθυντών/-ντριών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Μαγνησίας που περιλαμβάνει το άθροισμα της μοριοδότησης α) της επιστημονικής ? παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης, β) της υπηρεσιακής κατάστασης διοικητικής και καθοδηγητικής εμπειρίας και γ) της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και γενικής συγκρότησης των υποψηφίων.

Στις περιπτώσεις που οι υποψήφιοι συγκεντρώνουν τον ίδιο αριθμό μορίων συνολικά και ταυτόχρονα ισοβαθμούν και στα τρία  επιμέρους κριτήρια που προαναφέρθηκαν  η κατάταξη τους στον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα παρουσιάζεται με απόλυτη αλφαβητική σειρά καθώς εκκρεμεί ερώτημα στο υπουργείο Παιδείας για το κριτήριο ή τα κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψιν ώστε να γίνει η οριστική κατάταξή τους.

Οι αναφερόμενοι/-ες στον προαναφερθέντα τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψήφιοι/-ες μπορούν να υποβάλουν εγγράφως ένσταση κατά αυτού στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Μαγνησίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών ημερών, από 19/7/2017 έως 21/7/2017 και ώρα 15.00.

 

Συνημμένα