Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών με απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Μαγνησίας

 

Με τη με αρ. Φ.11.2/7922/29-08-2019 απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Μαγνησίας, oι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων που καταργήθηκαν, που βρίσκονται σε αναστολή και οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν στη Διεύθυνση Π.Ε. Μαγνησίας με τις υπ’ αρ. πρωτ. 124888/Ε2/02-08-2019, 124889/Ε2/02-08-2019   Αποφάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ., τοποθετούνται προσωρινά για τις ανάγκες της Υπηρεσίας και μέχρι την οριστική τοποθέτησή τους από το ΠΥΣΠΕ Μαγνησίας και αναλαμβάνουν υπηρεσία από 02-09-2019 στις σχολικές μονάδες που αναφέρονται στους επισυναπτόμενους πίνακες.