ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ 2020 – 2021

Υπεύθυνη Δήλωση οικογενειακού επιδόματος αφορά μόνο τους μόνιμους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά στη Δ.Π.Ε. Μαγνησίας και έχουν παιδιά που σπουδάζουν.