Αμοιβαίες Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. 2020-2021

Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση που ανήκουν οργανικά στη Δ/νση Π.Ε. Μαγνησίας καλούνται, σύμφωνα με την με Αρ.Πρωτ. 149629/Ε2/03-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΘ2Θ46ΜΤΛΗ-6ΕΩ) εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020-21», Μέρος 3ο ,ΚΕΦ. Β «Αμοιβαίες Μεταθέσεις», να  υποβάλλουν τη σχετική αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 25-3-2021 μέχρι 8-4-2021.