Αμοιβαίες Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. 2023-2024

Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση που ανήκουν οργανικά στη Δ/νση Π.Ε. Μαγνησίας καλούνται, σύμφωνα με την με Αρ. Πρωτ. 114645/Ε2/12-10-2023 (ΑΔΑ: 64ΛΗ46ΝΚΠΔ-Δ1Λ) εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α με θέμα: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2023-2024», Μέρος 3ο , ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ «Αμοιβαίες Μεταθέσεις», να  υποβάλλουν τη σχετική αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 28-3-2024 μέχρι 11-4-2024.