Τοποθέτηση προσωρινών Αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Από Δευτέρα 12/10/2015 οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στη Σχολική Μονάδα τοποθέτησης τους.

Συνημμένα