Ενημέρωση σχετικά με τη δημιουργία και τήρηση θυρίδων των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ)

Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθ. πρωτ. 126523/ΓΔ4/7-10-2021 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα “Ενημέρωση σχετικά με τη δημιουργία και τήρηση θυρίδων των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), που αφορά το πλαίσιο ικανοποίησης της ανάγκης παροχής βελτιωμένου επιπέδου ψηφιακών υπηρεσιών προς τα φυσικά και νομικά πρόσωπα-νομικές οντότητες μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ) με στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για την ορθή διεκπεραίωση των υπηρεσιών αυτών.

Καλούνται οι Διευθυντές/ντριες  και οι Προϊστάμενοι/ες των Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης μας, όπως προβούν στη δημιουργία θυρίδας για τη σχολική τους μονάδα στην ΕΨΠ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο που ακολουθεί.

Οι Διευθυντές/ντριες / Προϊστάμενοι/ες οφείλουν, ακολουθώντας τις οδηγίες του εγχειριδίου που επισυνάπτουμε, να δημιουργήσουν και να θέσουν σε λειτουργία τη θυρίδα της σχολικής τους μονάδας άμεσα μετά τη λήψη της παρούσας εγκυκλίου και το αργότερο έως την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021.