Ενημέρωση των Μονάδων του ΠΣΔ για την μετάπτωση σε δικτυακές προσβάσεις και τηλεφωνικές υπηρεσίες που προσφέρει το Δίκτυο Δημόσιου Τομέα μέσω του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Σας κοινοποιούμε το με αριθμό πρωτ. 144173/2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Ενημέρωση των Μονάδων του ΠΣΔ για την μετάπτωση σε δικτυακές προσβάσεις και τηλεφωνικές υπηρεσίες που προσφέρει το Δίκτυο Δημόσιου Τομέα μέσω του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», το οποίο αφορά:

  • την αξιοποίηση από το ΠΣΔ των δικτυακών προσβάσεων που προσφέρει το Δίκτυο Δημοσίου Τομέα, μέσω του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ
  • τον ορισμό Υπευθύνου Επικοινωνίας της κάθε Μονάδας
  • τις επιτόπιες (ή και τηλεφωνικές) επαληθεύσεις των αναδόχων/υπεργολάβων.

Συνημμένα