ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015